The Blog

Yedi Vahiy Kilisesi

İMPARATORLUK   KÜLTÜ

Asur’da kralların tahta çıkış yıldönümü kutlamalarında kurban kesilmesi geleneği;Büyük iskender tarafından kullanılmıştır.İşgal ettiği yörelerin tanrılarıyla kendini özdeşleştirmeye çalışır.Kimi yerde Zeus’un, kimi yerde Amon’un , kimi yerde Ahuramazda’nın oğludur.Hellenistik dönem boyunca,bu yöntemin yönetimi kolaylaştırdığını gören yöneticiler; imparator tapınaklarının kuruluşuna öncülük etmişler ; Bu tapınakların olduğu kentlere başta vergi bağışıklığı olmak üzere çeşitli ayrıcalıklar tanımışlardır.Bir kentte imparator tapınağının varlığı ,o kenti “Neokoros = Tapınak koruyucu ” yapar.Roma , Anadolu’ya geldikten sonra da bu gelenek devam eder.Roma’ya gönderilen hediyeler zaman zaman geri çevrilse de genel olarak kabul görür.Anadolu’da ilk Roma İmparatorluk kültü Augustus’a aittir. Bu tarihten sonra Anadolu’da arka arkaya Sebasteionlar (Sebastos=yun.Sezar) yükselir.Üvey babası Sezar kendisini ilk tanrılaştıran Roma İmparatorudur. Sezar’dan başlayarak tüm Roma İmparatorları “Pontifax Maximus” (Pontifax Maximus : Baş Rahip) olmuşlardır.İmparatorların ölüm töreni tanrılaştırmanın güzel bir örneğidir. Tören için çift kortej hazırlanır. Önde İmparatorun mumdan heykeli ,Roma tarihinin seçkin kişiliklerinin maskelerini taşıyan cenaze alayı tarafından taş götürülürken ; İkinci kortejde /İmparatorun daha önceden şehir dışında yakılmış cesedinden kalan küller taşınmaktadır. Mumdan cenaze yakılınca kül kalmaz. Bu sırada tören alayı üzerinde bir kartal uçurulur. Kartal ,tanrı Jüpiter’in atribüsüdür. Kartal , imparatorun tanrı katına yükseldiğini müjdeler.

Augustus tahta geçince kendisini “Divii Filius” (Divii Filius : Kutsalın oğlu) ilan eder . Bu terimin “Tanrının oğlu ” ile benzerliği dikkat çekicidir. Kısa sürede imparator tapınakları , diğer tapınaklarla birlikte kentlerin en önemli toplumsal ve iktisadi hareketlerinden birini oluşturur Ritüel nesneler tapınaklardan alınararak,kent içinde dolaştırılır. ( Bu adet Bizans dönemi sonuna kadar Hıristiyanlarda da devam edecektir)Tütsüler yakılır. Adaklar adanır.Adak hayvanları yenir;hatta satılır. Hıristiyanlar için bu, bir cins pagan komünyonudur.Buna rağmen, Efes’te Hıristiyanların imparatorluk kültü törenlerine katılması, Aziz Yahya’yı kızdırır. Bu pagan komünyonu (!) ile Hıristiyan komünyonu (ökaristi) arasındaki anlam benzerliği dikkat çekicidir. Sadece imparatorlar değil Asiarch(Asiarch : Prokonsül ( Asya eyaletleri valisi)’lar da ”Pontifax Maximus” ünvanını taşır. Kült törenlerini yönetir. Bu nedenle Aziz Yahya Asiarch’ları şeytan olarak tanımlar. (Vahiy : 13: 1-3 /: 11-18 )Pagan halk için ,Musevilerin ve Hıristiyanların imparatorluk kültü törenlerine katılmamaları,bağışlanabilir bir şey değildir. Yöneticiler içinse , imparatora karşı bir kalkışma hareketidir. Roma’nın ilk Hıristiyanlara karşı sert tutumu, inanç farklılığından çok, imparatorluğun bütünlüğünü korumak düşüncesinden kaynaklanır. Nitekim; Hıristiyanlık devlet dini olduktan sonra da,Bizans imparatorları ; piskoposların görevlendirilmesinden,diocese’lerin belirlenmesine;konsillerin toplanmasından , piskoposların görevden alınması,sürgüne yollanması,hatta hapsedilmesine kadar pek çok alanda,kiliseyi denetim altında tutmuşlardır.

 

KUTSAL YEDİ

•     İncil’de yedi rakamı bütünleyici .tamamlayıcı anlamda kullanılmıştır
Dünya’nın yaratılması yedi günde tamamlanır.( Eski Ahid / Torah / Tekvin)

Son yargilama’da melekler   yedi trompet çalarlar(Eski Ahid’de İbrahim’in oğlu yerine kurban ettiği koçun boynuzu schofar (ibr) ,daha sonra trompet
halini alacaktır)

Yedi Kilise’ye yazılan mektuplar, kilise kurumunun değişik çağlardaki kronolojik

konumudur.

Her mektup yedi bölümde tamamlanır ( Bak- Yedi Kilise’ye genel bakış)

•  İncil ‘de kullanılan yediler:

7 mühür,7 trompet, 7 yıldız, 7 başlı canavar, 7 kandil, 7 ruh, 7 kilise

•    Museviler’de kullanılan yediler:Menorah(Musevilerde kutsal 7 kollu şamdan [ Dünya’nın 7 günde yaratılması / Öğünlerde bilinen 7 gezegen [Güneş .Merkür,Venüs,Ay, Mars,Jupiter, Satürn] en çok tutulan iki açıklamadır),7 boynuz ,7 kızgınlık, 7 mühürlü mektup

 

NEDEN 7 KİLİSE ?

İnsanlar varlıklı

Coğrafi merkeziyet ( kentler akarsu vadilerindedir.)

Ulaşım kolaylığı

Ticari faaliyet

Dini merkezler

Musevi cemaatinin varlığı

7 sayısının Hıristiyanlar için kutsallığı

Kiliseler biribirine atla 2-3 gün uzaklıkta

Haberci aynı kentten iki kez geçmeden tüm kentleri dolaşabilir

 

AZİZ YAHYA

 • Galile’li balıkçı
 • 12 Havari’den biri
 • Kardeşi: Aziz Yakup ( Büyük)
 • Babası :Zebedee
 • İsa iki kardeşe “Fırtına’nın Oğulları” lakabını taktı.
 • Aziz Pavlus ;Petrus, Yakup,ve Yahya için “Kudüs’te kilise’nin temel direği” demiştir.
 • Bayramı: 27 Aralık
 • Atribüsü: Kartal
 • Unvanları : İncil yazarı / Havari / İlahi (kutsal) / İlahiyatçı
 • Eserleri: 4. İncil / 3 mektup (biblik bölüm ) / Vahiy
 • Hayatı : Nerede doğduğu bilinmiyor. ( Efes ?) Domitianus döneminde Patmos’a(efes 80 km ada,roma imparatorluğu ceza kolonisi)sürgüne gönderilir. Burada havarisi Prochorus ile   5-15 yıl kalır. Eserlerini burada yazar. Domitianus’un ölümü ve Trajanus’un tahta çıkışı üzerine serbest bırakılır. Efes’e dönerken gemisi batar,Miletos’ta sahile çıkar.Hiç evlenmedi. İrenaus ‘a(Lyon piskoposu,kilse tarihçisi) göre Trajanus döneminde Efes’te ölür. (MS 100 ?)

VAHİY (1: 9-20 )

9        İsa’da olan sıkıntıya ve melekûta ve sabra sizinle beraber hissedar olan ben Yuhanna kardeşiniz
Allahın sözü ve İsanın şehadeti için Patmos denilen adada idim.

10         Rabbin gününde Ruhta oldum,ve arkamda boru sesi gibi büyük bir ses işittim:

11         Gördüğünü kitaba yaz,ve yedi kiliseye,Efesosa ve İzmire ve Bergamaya ve Tiyatiraya ve

Sardise ve Filadelfiyaya ve Laodikyaya gönder ,diyordu.

12    Ve benimle söyleşen sesi görmek için döndüm.Ve döndüğümde.yedi altın şamdan,

13         ve şamdanların ortasında ayağa kadar uzun esvapla giyinmiş ve göğsüne altın kuşak kuşanmış

insan oğluna benzer birini gördüm.

14    Ve onun başı ve saçı ak,yapağı gibi ak,kar gibi idi;ve onun gözleri ateş alevi gibi idi.

15    ve onun ayakları fırında kaledilmiş parlak tunca benziyordu;ve onun sesi çok suların sesi gibi idi.

16    Ve sağ elinde yedi yıldız vardı.ve ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç çıkıyordu; ve yüzü,kuvvetinde
parlayan güneş gibi idi.

17    Ve onu gördüğüm zaman ,onun ayakları önüne ölü gibi düştüm.Ve sağ elini benim üzerime koyup
dedi:Korkma ,birinci ve son,

18    ve Diri olan benim;ve ölü idim ,ve işte ebedler ebedince diriyim ve ölümün ve ölüler diyarının
anahtarları bendedir.

19    İmdi gördüğün şeyleri ve olan şeyleri,ve bundan sonra vaki olacak şeyleri,

20    benim sağ elimde gördüğün yedi yıldızın sırrını ve yedi altın şamdanı yaz. Yedi yıldız yedi

kilisenin melekleridir, ve yedi şamdan yedi kilisedir.

YEDİ   KİLİSEYE   GENEL   BAKIŞ

Mektupların üç anlamı   vardır :

1-         Yazıldığı tarihteki kiliselere dönük anlamı

2-    Tüm çağlardaki kiliselere dönük anlamı

3-    Kilise kurumunun çağlar boyunca kronolojik tarihi
( Pantkot’tan Parusyaya)

Efes —-……………. –   Havarilik dönemi

İzmir………………. —   Şehitlik dönemi

Bergama……………. –   Uzlaşma dönemi

Tiyatira…………… —   Çürüme dönemi

Sardis……………… —- Ölüm dönemi

Filadelfiya……………. – İnançlılık dönemi

Laodikya……………. — Döneklik dönemi

 • Her mektup o kentte çok iyi bilinen bir konuya gönderme yapar.
  • Mektupların yazıldığı sıra,coğrafi olarak dönemin en önemli iki ticaret yolun
   takibeder.
  • Her mektup yedi bölüme ayrılır :

1-________________ İsa konuşur / Kilisenin adı söylenir

2-________________ Kilisenin o anki durumu anlatılır

3-___ .__ ._______ ._ Azarlama veya serzeniş

4-________________ Tavsiyeler

5-________________ Cemaate yönelik kehanet

6-________________ Dine davet

7-________________ Vaat

•  Günümüz Hıristiyan yorumcuları, Yedi Kiliseye mektuplarda anlatılanları günümüze
taşıma; kimi Hıristiyan mezhepleri de bundan mezheplerine pay çıkartma çabası
içindedir.(Reformcu kiliseler Reform hareketini Mektupların üçüncü anlamı (kronolojik anlamı) içinde
değerlendirirken;Katolik kilisesi bu yoruma karşı çıkmaktadır.)

 

EFES   :

VAHİY    f 1:11 1 T 2 : 1-7 1

1  Efesosta olan kilisenin meleğine yaz : Yedi yıldızı sağ elinde tutan ,yedi altın şamdanın ortasında
yürüyen, şu şeyleri diyor:

2                Senin işlerini ve emeğini ve sabnnı ve kötülere dayanamadığını bilirim, ve resul değilken

kendilerine resul diyenleri tecrübe ettin, ve onları yalancı buldun;

3                ve sabrın vardır, ve benim ismim uğruna dayandın ve yorulmadın

4                Fakat sana karşı bir şeyim var, o da ilk sevgini bırakmış olmandır.

5                İmdi nereden düştüğünü hatırla, ve tövbe et, ve evvelki işleri yap; yoksa tövbe etmediğin halde, sana
gelirim, ve senin şamdanını yerinden kaldırırım.

6                Fakat sende şu var ki Nikolailerin işlerinden ikrah edersin, ben de onlardan ikrah ederim.

7        Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor Galip olana ,ona Allahın cennetinde olan hayat
ağacından yemeği ihsan edeceğim.

8        Kilise Dönemi : Havarilik

Gönderme yapılan konu : Sahte Resuller (=resul değilken kendilerine resul diyenleri tecrübe

ettin, ve onları yalancı buldun) Konu : Nikolailer:

Efes.Bergama yöresinde M.S 1. yüzyılda etkili agnostik bir tarikattır.Tarikatın fikir babası İskenderiye’n Clement ,kurucusu Antakya’lı Nicholas’dır.

Doktrini: İnsan ruhu ,bedeninin yaptıklarından sorumlu değildir.Çünkü beden ile ruh birbirinin zıttıdır.(Antinomi)

Kilise tarihçisi İrenaus kendileriyle tartışır .Vahiy bölümünde Nikolailerin,adak eti yemeleri ve zina yapmalarına karşı çıkılır.( Aziz Pavlus “adak eti yemenin tek başına yanlış olmadığını;ancak Musevilik’ten Hıristiyanlara gelenlere karşı bir saldırı olduğunu ” söyler. Bu nedenle adak eti yemenin ;Musevilikten gelenlerle ,putperestlikten gelenler arasındaki birliği bozucu niteliği öne çıkarıldı. Zina’nın (=evlilik dışı her türlü cinsel ilişki anlamında) putperestlikle ilişkisi buna eklenince ;Nikolailer sapkın bir tarikat olarak tanımlandılar.)

İZMİR

VAHİY    f 1:11  1 f 2:8-11  1

8                 Ve İzmirde olan kilisenin meleğine yaz: Ölmüş ve tekrar dîrilmiş olan,birinci ve sonuncu ,şu
şeyleri diyor:

9                 Senin sıkıntını, ve fakirliğini (fakat zenginsin), ve Yahudi değil,ancak şeytanın  havrası iken

kendilerine Yahudi diyenlerin küfrünü bilirim.

10          Çekmek üzere olduğun şeylerden korkma; işte, İblis tecrübe olunasınız diye,sizden bazılarını
zindana atacak, ve on gün sıkıntınız olacaktır Ölüme kadar sadık ol ve sana hayat tacını
vereceğim.

11  Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor. Galip olan ikinci ölümden zarar görmeyecektir.

Kilise dönemi : Şehitlik

Gönderme yapılan konu: Kibele kültü (=Ölmüş ve tekrar dirilmiş olan )

Konu:   On gün ; Şeytanın Havrası ; Az.Polikarp

10  Gün:  “Aziz Yahya kehanette bulunarak; Hırisyanların zulüm görecekleri 10 Roma

İmparatoru dönemini   [ Neron (M.S 64) Diocletianus (M.S 313)]    anlatır u

görüşü ,birçok din adamınca kabul edilir. Şeytanın   Havrası :   Hıristiyanlığın ortaya çıktığı dönemde, bazı kentlerde Musevi

cemaati,Hıristiyanlara karşı,paganların yanında yer almışlardır. Bu durum

özellikle İzmir’de çok belirgindir. Aziz   Polikarp :

•  İzmir’in ilk piskoposu

 • 23 Şubat 155(177?) ‘te 86 yaşında stadyum(?) veya tiyatro(?)’da öldürüldü.
 • Asiarch Philippe (?) tarafından vahşi hayvanlara atıldı.

•  Lyon piskoposu İrenaus’a göre, önce ateşe sürülüp, sonra şişlendi.

•  Bayramı : 26 Şubat

 • Din şehitleri için yapılan ilk düzenli anma onun adınadır
 • Anlatılan efsaneler:

 

*    Şehit edilirken toprağa sapladığı asası ağaç olmuş1

*    Kadifekale’de mezara benzer tümsek onun mezarıdır.2

•  Her yıl 23 Şubat’ta Rum kilisesince düzenlenen tören alayı mezarı olduğu
varsayılan yere giderdi.Sandukayı örten siyah örtü üstünde piskoposluk tacı

ve arapça Allah yazısı(?) vardı.

BERGAMA

VAHİY     f 1:11   1  f 2:  12-17 1

12             Ve Bergamada olan kilisenin meleğine yaz:

13             İki ağızlı keskin kılıcı olan şu şeyleri diyor. Nerede oturduğunu bilirim Şeytanın  tahtı oradadır; ve
ismini sıkı tutuyorsun,ve aranızda,Şeytanın oturduğu yerde öldürülen sadık şahidim Antipasın
günlerinde bile.bana olan imanını inkar etmedin.

14             Fakat sana karşı birkaç şeyim var;çünkü orada Balamın öğretisini tutanların var;o,put kurbanları
yesinler ve zina etsinler diye, İsrailoğullarının önüne tökez atmağı Balaka öğretti.

15             Ayni surette böylece Nikolailerin talimini tutanların da vardır.

16             İmdi tövbe et,yoksa sana çabuk gelirim,ve onlara karşı ağzımın kılıcı ile cenk ederim.

17. Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor.Galip olana saklı mannadan vereceğim ve ona beyaz taş vereceğim, ve taş üzerine,alandan başka kimsenin bilmediği yeni bir isim yazılmıştır.

Kilise Dönemi : Uzlaşma

Gönderme yapılan konu: Şeytanın tapınağı

Konu: Manna;Kılıç;Beyaz Taş;Yeni İsim;Antipas;Balam

Manna      : İbraniler Mısır’dan çıktıktan sonra, çölde kendilerine tanrının    yolladığı

mucizevi yemek.(mana=kırağı)

Kılıç          :   Roma’da resmi otoriteyi temsil eder.

Beyaz    Taş  :  Roma’da oyunlarda  kazananlara, üstünde  kazananın  isminin  olduğu

beyaz renkli bir taş verilir.

Yeni   İsim : Eski ve Yeni Ahid’de sık sık ; kişilere ya da yöreye,yeni bir karakter

vermek için kullanıldı.( Yeni İsim : Simon = Peter / Saul = Paul / Jacob = İsrael / Abram = Abraham /

Eski Ahid /Torah /Tekvin (32-38 ) İncil/Matta (16:17-18))

Antipas : Bergama piskoposu ( M.S 83 ) [ Domitianus dönemi]

Din şehidi. Bayramı   11 Nisan(Ortodoks alemi tarafından daha çok tutuldu.)

 .Antipas   lâkabı olup ,” herşeye karşı” anlamına gelir.( Antipas kelimesi .Reform döneminde Papa’ya karşı olanlar için de kullanıldı.) Aziz Yahya

tarafından  Bergama piskoposu olarak takdis edildi  İmparatorluk kültü Sezar altarında tütsü yakmayı

reddedince, tütsü kabına konularak yakıldı.

Balam:Mezopotamyalı kâhin.Tapınaklara getirilen adakları Kral Balaka’ya satar,Moab(Antipas kelimesi .Reform döneminde Papa’ya karşı olanlar için de kullanıldı.)

kralı BALAKA   (M.Ö 12.yüzyıl ? ) topraklarına gelen Musa önderliğindeki İbranileri

lanetlemek  için   Balamı  tutar. Ancak  lanet  işe yaramaz.Bunun  üzerine  Moab’lı   bir

fahişeyi İbranilerin çadırlarına göndererek; onları zinaya ve paganlarla evlenerek  ,

geleneği kaybetmeye zorlar.

 

TİYATİRA VAHİY

18         Ve Tiyatirada olan kilisenin meleğine yaz: Ateş alevi gibi gözleri olan ve ayakları parlak tunca
benzeyen Allahın oğlu şu şeyleri diyor:

19         Senin işlerini ve sevgini ve imanını ve hizmetini ve sabnnı ve son işlerinin evvelkilerden daha çok
olduğunu bilirim.

20         Fakat sana karşı birşeyim var; kendisine peygamber diyen İzabel kadını bırakıyorsun; ve o,
kullarımı zina etmeği ve put kurbanları yemeği talim edip saptırıyor.

21  Ve tövbe etsin diye, kendisine vakit verdim ;ve kendi zinasından tövbe etmek istemiyor.

22         İşte,onu bir yatağa ve,onun işlerinden tövbe etmezlerse,kendisiyle zina edenleri büyük sıkıntıya
atacağım.

23         Ve onun çocuklarını ölümle öldüreceğim; ve bütün kiliseler bilecekler ki gönülleri ve yüretleri araştıran
benim; ve her birinize işlerinize göre vereceğim.

24         Fakat size.Tiyatirada olan diğerlerine,kendilerinde bu talim olmayanların hepsine,onların dediği gibi
Şeytanın derin şeylerini bilmeyenlere diyorum: Üzerinize başka yük koymam.

25         Fakat ben gelinceye kadar sizde olanı sıkı tutun.

26         Ve galip olup sona kadar işlerimi tutana , ben de babamdan nasıl aldımsafona milletler üzerine
hakimiyet vereceğim;

27         çömlekçi kapları parçalandığı gibi onları demir çomakla güdecektir.

28         Ve ona sabah yıldızını vereceğim.

29         Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor.

Kilise dönemi : ÇürümüşlükGönderme yapılan konu : Tunç işçiliği(tyatra o dönemde tunç işçiliği ile tanınmıştır)

 Konu : Jesebel

Jesebel :Burada adı geçen kadın ;Eski Ahid’de adı geçen Jesebel’e benzetilmektedir. Hıristiyan olanların ,adak eti yemek,ve zina yoluyla pagan geleneklere(Kökeni Babil’e kadar inen ve ölümden sonra dirilişi temsil eden ana-oğul kültü ‘ne ait geleneklerdir.

Babil’de      Semiramis – Tammuz

Bergama’da Astarte – Tammuz

Mısır’da        İsis- Horus

Yunan’da     Afrodit – Eros

Roma’da      Venüs – Cupid

olarak devam eden bu gelenek; Semiramis’in oğlu Tammuz’un ölümünden 40 gün sonra dirilmesini

temsilen ; metamorfozun sembolü olan yumurtanın boyanması ve “T” biçimli çörekler yenmesi olarak

görünür.) devam etmelerine karşı çıkılmaktadır.

Eski Ahid’de Jesebel:M.Û 9 . Yüzyılda yaşadığı varsayılan Kral Ahab’ın kâhin karısı. Musevileri,Abraham’ın yasakladığı pagan adatlerine2 geri döndürmeye çalıştı.

 

FİLADELFİYA

7                     Ve Filadelfiyada olan kilisenin meleğine yaz : Mukaddes,hakiki,Davudun anahtarı kendisinde
olan,açan,ve kimse kapanmayacaktır, ve kapayan, ve kimse açamaz, bu şeyleri diyor:

8                     Senin işlerini bilirim (işte senin önüne kimsenin kapayamıyacagı açılmış kapı koydum), ki biraz

kuvvetin var, ve benim sözümü tuttun, ve ismimi inkar etmedin.

09    İşte, Şeytanın  havrasından olan bazılarını, Yahudi değilken ancak yalan söyleyip kendilerine
Yahudi diyenleri veriyorum; işte onları öyle edeceğim ki gelecekler ve senin ayaklarının önünde
secde kılacaklar ve benim seni sevdiğimi bileceklerdir.

10                  Mademki sabrımın sözünü tuttun, yer üzerinde oturanları tecrübe etmek için bütün dünya üzerine
gelecek tecrübe saatinden ben de seni tutacağım.

11  Çabuk geleceğim; kimse senen tacını almasın diye, sende olanı sıkı tut.

 

12         Galip olanı Allahımın makdisinde direk edeceğim, ve artık dışarı çıkmayacak; ve onun üzerine
Allahımın ismini, ve Allahımın şehrinin, Allahımdan gökten inen yeni Yeruşalimin ismini ve
benim yeni ismimi yazacağım.

13         Kulağı olan işitsin , Ruh kiliselere ne diyor.

Kilise Dönemi : İnançlılık

Gönderme yapılan konu : M.S 17 yılında olan deprem

Konu :   Şeytanın Havrasl;Yeni isimler

 

SARDES

1  Ve sardiste olan kilisenin meleğine yaz: Allahın yedi ruhu ve yedi yıldız kendisinde olan bu
şeyleri diyor : senin işlerini bilirim; yaşıyorsun diye ismin var, ve ölüsün.

2                Uyanık ol, ve ölmek üzere olan baki şeyleri kuvvetlendir; çünkü Aliahımın indinde senin işlerini ikmal
edilmiş bulmadım.

3                İmdi nasıl aldığını ve işittiğini hatırla, ve tut, ve tövbe et İmdi eğer uyanık olmazsan, hırsız

gibi geleceğim ve senin üzerine hangi saatte geleceğimi bilmeyeceksin.

4                Fakat Sardiste birkaç kimselerin varki onlar kendi esvaplarını kirletmediler; ve benimle beraber
beyazlarda yürüyecekler;çünkü lâyıktırlar.

5                Galip olan böylece beyaz esvapla giyinecek; ve onun adını hayat kitabından silmeyeceğim, ve
onun adını Babamın indinde ve onun meleklerinin indinde ikrar edeceğim.

6        Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor.

7        Kilise Dönemi :   Ölüm

Gönderme yapılan konu : Hırsız gibi gelmek( bu savaşta Sardes’i kuşatan Persler ,tedbirsiz bir Lidyalı askeri takib ederek ,surdışını suriçine bağlıyan gizli bir yoldan kente girerler.

Konu : Hayat Kitabı;Allah’ın yedi ruhu

HAYAT   KİTABI : Cennette İsa’ya bağlı ve sadık olanların tümü     için bu terim,Vahiy bölümünde   birkaç kez kullanılır.

ALLAHIN   YEDİ   RUHU    :  Yedi   Kilisenin   her  birini     yöneten  ve  aslında tek  ve benzersiz olan Kutsal Ruh.Vahiy bölümünde birkez daha kullanıldı.

 

LAODİKYA

14          Ve Laodikyada olan kilisenin meleğine yaz: Amin.sadık ve hakiki şahit.Allahm hilkatinin başlangıcı,
bu şeyleri diyor:

15          Senin işlerini bilirim, ne soğuksun ne de sıcak; keşke soğuk yahut sıcak olaydın.

16          Böylece ne sıcak ve ne de soğuk, ılık   olduğun için,seni ağzımdan kusacağım.

17          mademki: Zenginim, ve zenginleştim ve ihtiyacım yoktur diyorsun, ve zavallı, ve acınacak halde ve
fakir ve kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun;

18          zengin olasın diye.ateşle tesviye edilmiş altın, ve giyinesin ve çıplaklığının ayıbı görünmesin diye,
beyaz esvap, ve göresin diye, gözlerine sürmek için göz ilacı benden satın almayı sana nasihat
ediyorum.

19          Ben sevdiklerimin hepsini tevbih ve tedip ederim ;şimdi gayretli ol ve tövbe et

20          İşte kapıda duruyor ve çalıyorum;eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa,onun yanına gireceğim, ve
ben onunla, ve o benimle akşam yemeği yiyeceğiz.

21  Ben nasıl galip oldum ve Babamla onun tahtında oturdumsa, galip olana da benimle benim
tahtımda oturmayı vereceğim.

22          Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor

Kilise Dönemi : Döneklik

Gönderme yapılan konu :   Ilık kent suyu1

Konu : Göz ilacı;Nard indien;Trimata

GÖZ   İLACI :Frigya taşı denilen bir taştan üretilen pudra temel alınarak yapılan bir

göz damlası çok tanınmıştı. Formülünün Galen tarafından bulunduğu söylenir. Kentte

Bir oftalmoloji kliniğinin varlığından bahsediliyorsa da yeri bulunamadı.

NARD   İNDİEN   : İşitme sorunları olanlar için sadece bu kentte bulunan ,aromatik bir

bitki .Bu bitkiden üretilen ilacın reçetesi de Galen’e aittir.

TRİMİTA   : Siyah yünlü kumaştan yapılan ve o devirde tüm Ege bölgesinde tanınmış

bir dokuma çeşidi.Loadikya bu dokuması ile ünlüydü.  Kentin zenginliğinin bir bölümü

bu kumaşın üretimine dayanıyordu.

No comments yet.

Leave a Comment

Remember to play nicely folks, nobody likes a troll.